Hello, I'm Chris.

Full-Stack Developer

PostgreSQL
Docker
HTML5
CSS3/SASS
Django
Vue
PHP
Supabase
GitHub
Python
GitLab
Laravel
SASS
AWS-EC2/S3
MySQL/MariaDB
Heroku
Alpine
Symfony
Cypress
React
Vuetify
WordPress
Jest
JavaScript/ES6
Bootstrap