Hello, I'm Chris.

Full-Stack Developer

HTML5
Symfony
MySQL/MariaDB
Docker
CSS3/SASS
Heroku
Cypress
Vue
GitLab
Python
Django
WordPress
React
AWS-EC2/S3
Laravel
Bootstrap
SASS
JavaScript/ES6
Supabase
GitHub
Jest
PostgreSQL
PHP
Alpine
Vuetify