Hello, I'm Chris.

Full-Stack Developer

Bootstrap
Django
Jest
MySQL/MariaDB
PostgreSQL
AWS-EC2/S3
WordPress
HTML5
PHP
Docker
JavaScript/ES6
Heroku
Symfony
GitHub
Vue
Laravel
Supabase
Alpine
CSS3/SASS
SASS
Python
GitLab
Vuetify
React
Cypress