Hello, I'm Chris.

Full-Stack Developer

Supabase
SASS
GitHub
Vue
CSS3/SASS
PHP
Symfony
AWS-EC2/S3
Heroku
Jest
WordPress
GitLab
Bootstrap
HTML5
JavaScript/ES6
Docker
MySQL/MariaDB
Django
Python
Alpine
PostgreSQL
React
Cypress
Laravel
Vuetify