Hello, I'm Chris.

Full-Stack Developer

WordPress
Laravel
Cypress
PostgreSQL
SASS
Heroku
Django
AWS-EC2/S3
Jest
Supabase
GitHub
GitLab
Alpine
JavaScript/ES6
CSS3/SASS
Vue
Bootstrap
Python
HTML5
MySQL/MariaDB
React
Symfony
Docker
Vuetify
PHP